Школарина

Центар за стручно образовање и образовање одраслих "Степен Плус" нуди вам стручну обуку, преквалификацију и доквалификацију за преко 170 занимања из преко 25 различитих струка односно подручја делатности.

На курсеве центра можете се уписати током целе године. Настава се изводи по плану и програму центра у трајању до годину дана.

Цена обуке и начин плаћања

Цена стручног оспособљавања за рад износи од 80 до 200 еура, различито за поједина занимања. Центар својим полазницима нуди и могућност плаћања школарине на више рата.

Плаћање се обавља преко жиро рачуна центра. Уплате се врше у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Шта обухвата школарина?

У цену школарине улазе:

  • Скрипте – књиге;
  • Стручна литература;
  • Дневник за вођење праксе;
  • Трошкови полагања теоријског, практичног и завршног испита;
  • Издавање Дипломе (сертификата) о стеченом знању;
  • Издавање Уверења о положеним испитима;

Центар испуњава све законом прописане услове за обављање делатности образовања и стручног.

Центар је регистрован за обављање делатности образовања решењем под бројем БД 10798/2015 издатим од стране надлежног ограна.

Матични број: 21082201
ПИБ: 108859605

Контактирајте нас, изаберите неки од наших курсева и искористите стечено знање и вештину за вашу бољу и просперитетнију будућност.